Lembaga Formal dan Non Formal

 1. Pendidikan Formal
  1. Madrasah Aliyah (MAN)
  2. Madrasah Tsanawiyah (MTS)
  3. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
  4. Rhaudatul Athfal (RA)

 

 1. Pendidikan Non Formal
  1. Program Takhashush
  2. Majelis Taklim
  3. Madrasah Diniyah Takmiliyah